Czym różni się audyt efektywności energetycznej od audytu energetycznego?

3 lutego 2018

Wielu przedsiębiorców często omyli pojęcie audytu energetycznego a audytu efektywności energetycznej. Okazuje się jednak, że obie te nazwy nie mogą być stosowane jako synonimy, gdyż charakteryzują się odmiennymi celami. Czym zatem różni się audyt energetyczny przedsiębiorstwa od audytu efektywności energetycznej?

Obowiązkowość audytu energetycznego a audytu efektywności energetycznej

Pierwszą zasadniczą różnicą pomiędzy audytem energetycznym a audytem efektywności energetycznej jest to, że ten pierwszy jest obowiązkowy w przypadku większych firm. Audyt efektywności energetycznej wymagany jest zaś w przypadku realizowania przez firmę przedsięwzięć służących poprawnie efektywności energetycznej, czego celem jest uzyskanie białych certyfikatów. Podobnie jest zresztą w przypadku chęci uzyskania dofinansowania do realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.

Czego dotyczy audyt efektywności energetycznej i audyt energetyczny?

Audyt energetyczny dotyczy całej gospodarki energetycznej firmy i obejmuje co najmniej 90% zużycia wszystkich dostępnych nośników prądu. W przypadku audytu efektywności energetycznej chodzi o konkretne przedsięwzięcie czy też przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

Głównym celem audytu energetycznego jest określenie potencjalnych oszczędności energii. Z kolei głównym celem audytu efektywności energetycznej jest określenie oszczędności energii lub dokonanie oceny osiągniętych oszczędności po zrealizowaniu wyznaczonych przedsięwzięć.

Czym jeszcze różnią się od siebie audyt energetyczny i audyt efektywności energetycznej?

W przypadku audytu energetycznego rodzajem dokumentu składanego do URE jest zawiadomienie, którego wzór dostępny jest na stronie https://www.ure.gov.pl/. Jeśli chodzi zaś o audyt efektywności energetycznej, to wymaganym dokumentem jest raport audytu. Różnice widać także w metodologii owych audytów. W przypadku audytu energetycznego nie ma prawnych wymogów co do wyboru metod przeprowadzania go. Inaczej wygląda to jednak w przypadku audytu efektywności energetycznej. Tutaj wymagania określa akt wykonawczy do Ustawy o efektywności energetycznej, tj. w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.


Fatal error: Can't use function return value in write context in /home/jupiter/public_html/ekoenergia-oze.pl/wp-content/themes/book-rev-lite/templates/bookrev_review_wrap_up_template.php on line 117